Gülşen Elıyéva, Kengerli (yayıma Hazırlayan: Yilmaz Özkaya) 

Anahtar Kelimeler: Bahtiyar Vahabzade, Azerbaycan edebiyatı, klasik edebiyat, Fuzulî, Azerbaycan edebiyatında F uzülî imajı, T u'rkiye—Azerbaycan siyasi ve edebî ilişkileri

Özet

Azerbaycan modern edebiyatı, klasik edebiyatla bağlarını koparmamış modern Azerbaycan şairleri, yazarları F uzulî, Nizamî gibi klasik şairlerden yararlanmakta devam etmişlerdir. Bu makalede Bahtiyar Vahabzade 'nin şiirlerinde Fuzülî geleneklerinin etkisi kısaca açıklanmış, onun özelikle "Şeb-i Hicran " adlı manzumesinde tasvir ettiği Fuzülî portresi Ucarakterı) tahlil edilmiştir