• Milletlerarası hakemli dergi olan Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar (Mart) ve Güz (Ekim) sayıları olmak üzere yılda iki sayı yayımlanmaktadır.
 • Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’nde Türk yazı dilleri, lehçeleri ve edebiyatlarının tarihî ve günümüzdeki özelliklerini, eserlerini, yazarlarını, sorunlarını ele alan bilimsel yazılarla dil ve edebiyat araştırmalarına yer verilmektedir.
 • Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar hiçbir yerde yayımlanmamış olmalı ve başka bir derginin yayım süreci dâhilinde bulunmaması gerekmektedir. Kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri yayımlanmamış ve derginin yayın ilkelerine uygun hâle getirilmiş olmak kaydıyla dergide yayımlanabilir.
 • Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleriyle yazıl­mış yazılara ve İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça yazılara da yer verilmektedir.
 • Yazının çağdaş Türk lehçelerinden birisi olması durumunda önce yazılan lehçede başlık ve özet, daha sonra Türkiye Türkçesi ile başlık ve özet, İngilizce başlık ve özet sıralaması yer almalıdır.
 • Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’ne gönderilen yazılar https://giris.ayk.gov.tr/signin adre­sinde yer alan YAYSİS 2 (Yayım Takip Sistemi) üzerinden gönderilmelidir. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular yayım sürecine alınmamaktadır.
 • Dergide kör hakem ilkesi uygulanmaktadır. Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açı­sından incelendikten sonra (Yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilemez.) iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.
 • Makaleler, hakemlere doğrudan YAYSİS 2 (Yayım Takip Sistemi) üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde ve dosya adında yazar-ha­kem gizliliğinin sağlanması için makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır.
 • İnceleyicilerden olumlu rapor alan yazılar Yazı Kuruluna sunulur. Yazı Kurulu, gönderilen yazı­ları yayımlamamak hakkına sahiptir. Yazı Kurulu/Yayın Yönetmeni, yayımlanan yazılarda yazı­nın bütünlüğünü bozmayacak küçük düzeltmeler yapabilir. Yayımlanan yazılardaki ileri sürülen görüşler ve makalenin yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Yazı Kurulu tarafından yayımlanması uygun görülen yazılar, yazarlarından e-posta yoluyla alınmaktadır. Bu aşamada makalenin son biçimini gönderirken şablon dosyasını kullanmanız gerekmektedir. Gönderilecek makale dosyasını genel ağ sayfamızdan indirebilirsiniz. Yazarlar, iletişim bilgilerini ve ORCID numaralarını “Ad SOYADI” bölümüne ekledikleri dipnotta belirt­melidir.
 • Dergiye gönderilecek yazıların 500-700 kelime arasında İngilizce ve Türkçe geniş özeti mutlaka olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek yazıların Türkçe ve İngilizce ile en az 200, en fazla 250 kelimelik özetleri ve her iki dilde anahtar kelimeleri yazının ilk sayfasında verilmelidir.
 • Dergiye gönderilen yazılarda TDK Yazım Kılavuzu’na (kısaltmalar dâhil) uyulmalıdır.
 • Dergide yer alan yazı, fotoğraf, tablo ve şekillerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
 • Gönderilen yazılar yayımlansın yayımlanmasın geri verilmez.
 • Dergide yayımlanan yazılara ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde telif ücreti ödenir.
 • Dergide yayımlanmış yazılara Türk Dil Kurumu ağ sayfasındaki Yayınlar/Süreli Yayınlar/ Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi bölümünden ve TÜBİTAK/ULAKBİM/DergiPark’tan ulaşılabilir.

SAYFA DÜZENİ İLKELERİ

 • Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’ne gönderilen yazılar YAYSİS 2 (Yayım Takip Sistemi) ile gönderilmelidir. Yazılar bilgisayar ortamında Word yazım programı ile hazırlanmalı, yazılarla birlikte özel işaretlerin kullanıldığı fontlar da gönderilmelidir.
 • Özet (abstract) sağ ve sol taraflardan 2 cm daha içeride, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılma­lıdır.
 • Makale MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:
 • Metin boyutu: 11 punto
 • Dipnot boyutu: 9 punto
 • Paragraf aralığı: 6 nk
 • Paragraf girintisi: 0,6 cm
 • Üst-alt-sağ-sol kenar boşlukları: 3 cm
 • Satır aralığı: Tek
 • Beş satırdan kısa alıntılar satır arasında ve tırnak içinde; beş satırdan 40 kelimeyi geçen uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1,25 cm içeride, blok hâlinde, 10 punto büyüklüğünde tek satır aralığı ile verilmelidir.
 • Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.
 • Yararlanılan kaynaklar metin sonunda yer alacak Kaynakça bölümünde yazarların soyadı sıra­lamasına göre verilmelidir. Kurum ve kuruluş yayınları da bu alfabetik sıralamaya uygun bir şekilde yazılmalıdır.

Makalede Kaynak Gösterme

 • Dergimize gönderilecek makalelerde kaynakça ve atıf konusunda APA 7 sistemi benimsenmiştir. Bu sebeple, gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak sistemine uygun hazırlanması gerek­mektedir
 • Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda “Kaynakça” adı altında verilmelidir. Kitaplarda:

Eserin kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:

Korkmaz, Z. (2007). Türkiye Türkçesi grameri şekil bilgisi (2. Baskı). Türk Dil Kurumu. Metin içinde:

(Korkmaz, 2007)

Metin içinde doğrudan alıntı:

(Korkmaz, 2007, s. 27)

Anlatım atıfı:

Korkmaz (2007)

Anlatım içeren doğrudan alıntı atıfı:

Korkmaz (2007, s. 27)

Yazarın aynı yılda yayımlanan eserleri:

Eserin Kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:

Korkmaz, Z. (1992a). Atatürk ve Türk dili belgeler. Türk Dil Kurumu.

Korkmaz, Z. (1992b). Gramer terimleri sözlüğü. Türk Dil Kurumu.

Makalelerde:

Eserin kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:

Tan, N. (2020). Türkiye'de genel atasözü ve deyim sözlüklerinde anlam verme çalışmalarına toplu bir bakış. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 50, 257-296. https://doi.org/10.24155/tdk.2020.149

Metin içinde:

(Tan, 2020)

Metin içinde doğrudan alıntı:

(Tan, 2020, s. 260)

Anlatım atıfı:

Tan (2020)

Anlatım içeren doğrudan alıntı atıfı:

Tan (2020, s. 260)

İki ve/veya daha fazla yazarlı çalışmalar:

Eserin kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:

Yıldırım, T. ve Koca, D (2014). Kazak Türkçesinde geçen eski Türkçe kelimeler. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 37, 97-110.

Metin içinde:

(Yıldırım ve Koca, 2014)

Metin içinde doğrudan alıntı:

(Yıldırım ve Koca, 2014, s. 99)

Anlatım atıfı:

Yıldırım ve Koca (2014)

Anlatım içeren doğrudan alıntı atıfı:

Yıldırım ve Koca (2014, s. 99)

Çeviri/aktarma eserler:

Eserin kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:

von Gabain, A. (1988). Eski Türkçenin grameri (Çev.: Mehmet Akalın). Türk Dil Kurumu.

Tez:

Eserin kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:

Khorshidi, G. (2017). Kaşkay Türklerinin çocuk edebiyatı ürünleri ve bu ürünlerin çocuk geli­şimi üzerine etkisi [yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kurum Yayını:

Eserin kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır: Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük (11. baskı). Metin içinde:

(Türk Dil Kurumu, 2011, s. 715)

Genel Ağda Yer Alan Kaynaklar:

Genel ağ kaynakları yazının Kaynakça bölümünün en sonunda kaynağa erişim tarihiyle birlikte verilmelidir.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c6544b5e 977f6.70749221 erişim tarihi: 13.02.2019

Tablo ve Şekiller:

Tablo numaraları ve açıklamaları tablonun üstünde Tablo 1: ... şeklinde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Tablo içi metinler 9 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır. Tablo sayfaya orta- lanmalıdır.

Şekil numaraları ve açıklamaları şeklin altında Şekil 1: ... biçiminde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır. Şekil sayfaya ortalanmalıdır.

Bu ilkelere uygun olmayan yazılar değerlendirilmeyecektir.