Uluslararası hakemli dergi olan Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar (Mart) ve Güz (Ekim) sayıları olmak üzere yılda iki sayı yayımlanmaktadır.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi'nde Türk yazı dilleri, lehçeleri ve edebiyatlarının tarihî ve günümüzdeki özelliklerini, eserlerini, yazarlarını, sorunlarını ele alan bilimsel yazılarla dil ve edebiyat araştırmalarına yer verilmektedir.

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar, hiçbir yerde yayımlanmamış olmalı ve başka bir derginin yayım süreci dâhilinde bulunmamalıdır. Kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri, yayımlanmamış ve derginin yayın ilkelerine uygun hâle getirilmiş olmak kaydıyla dergide yayımlanabilir.

Derginin genel yayın dili, Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleriyle yazılmış yazılara ve İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça yazılmış yazılara da yer verilmektedir.

Yazının çağdaş Türk lehçelerinden birisinde yazılmış olması durumunda önce yazılan lehçede başlık, özet ve anahtar kelimeler; sonra Türkiye Türkçesi ile başlık, özet ve anahtar kelimeler; daha sonra İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler yazılmalıdır.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi'ne gönderilen yazılar https://giris.ayk.gov.tr/signin adresinde yer alan YAYSİS 2 (Yayım Takip Sistemi) üzerinden gönderilmelidir. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular yayım sürecine alınmamaktadır.

Dergide kör hakem ilkesi uygulanmaktadır. Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (Yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilemez.) iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.

Makaleler, hakemlere doğrudan YAYSİS 2 (Yayım Takip Sistemi) üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde ve dosya adında yazar-hakem gizliliğinin sağlanması için makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır.

İnceleyicilerden olumlu rapor alan yazılar, Yazı Kuruluna sunulur. Yazı Kurulu, gönderilen yazıları yayımlamamak hakkına sahiptir. Yazı Kurulu/Yayın Yönetmeni, yayımlanan yazılarda yazının bütünlüğünü bozmayacak küçük düzeltmeler yapabilir. Yayımlanan yazılardaki ileri sürülen görüşler ve makalenin yasal sorumluluğu, yazarlarına aittir.

Yazı Kurulu tarafından yayımlanması uygun görülen yazılar, yazarlarından e-posta yoluyla alınmaktadır. Bu aşamada makalenin son biçimi gönderilirken şablon dosyası kullanmalıdır. Gönderilecek makale dosyası, genel ağ sayfamızdan indirebilir. Yazarlar, iletişim bilgilerini ve ORCID numaralarını, “Ad SOYAD” bölümüne ekledikleri dipnotta belirtmelidir.

Dergiye gönderilecek yazılarda

 • kelime sayısı (öz, anahtar kelimeler ve geniş İngilizce özet hariç); araştırma makaleleri için en fazla 10 000, derleme yazılar için en fazla 8 000,
 • en az 700, en fazla 1000 kelime geniş İngilizce özet,
 • Türkçe ve İngilizce ile en az 200, en fazla 250 kelimelik özetleri ve her iki dilde 5 anahtar kelime mutlaka olmalıdır.

Dergiye gönderilecek yazılarda, TDK Yazım Kılavuzu'nun son baskısına (kısaltmalar dâhil) uyulmalıdır.

Dergide yer alan yazı, fotoğraf, tablo ve şekillerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Dergiye gönderilen yazılar, yayımlansın yayımlanmasın geri verilmez.

 • Dergide yayımlanan yazılara, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde telif ücreti ödenir.
 • Dergide yayımlanmış yazılara “https://tdkturkdunyasi.gov.tr/” adresinden, Türk Dil Kurumu genel ağ sayfasındaki “Yayınlar/Süreli Yayınlar/Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi” bölümünden ve “TÜBİTAK/ULAKBİM/DergiPark”tan ulaşılabilir.

SAYFA DÜZENİ İLKELERİ

 • Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi"ne gönderilen yazılar, YAYSİS 2 (Yayım Takip Sistemi) ile gönderilmelidir. Yazılar bilgisayar ortamında MS Word yazım programı ile hazırlanmalı, yazılarla birlikte özel işaretlerin kullanıldığı fontlar da gönderilmelidir.
 • Özet; sağ ve sol taraflardan 2 cm daha içeride, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Makale MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:
 • Metin boyutu: 11 punto
 • Dipnot boyutu: 9 punto
 • Paragraf aralığı: 6 nk
 • Paragraf girintisi: 1,25 cm
 • Üst-alt-sağ-sol kenar boşlukları: 3 cm
 • Satır aralığı: Tek
 • 40 kelimeyi geçen blok alıntılar, gövde metne göre satırın sağından ve solundan 0,5 inç daha içeride verilmelidir.
 • Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.
 • Yararlanılan kaynaklar, metin sonunda yer alacak “Kaynakça” bölümünde yazarların soyadı sıralamasına göre verilmelidir. Kurum ve kuruluş yayınları da bu alfabetik sıralamaya uygun bir şekilde yazılmalıdır.

MAKALEDE KAYNAK GÖSTERME

Dergimize gönderilecek makalelerde kaynakça oluşturma ve atıf yapma konusunda APA 7 sistemi benimsenmiştir. Bu sebeple, dergiye gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak sistemine uygun hazırlanması gerekmektedir. Kullanılan bütün kaynaklar, makalenin sonunda “Kaynakça” adı altında verilmelidir. Kaynakçada yer alan bütün kaynaklar, makalenin doğru indekslenebilmesi için Latin alfabesi ile yazılmalıdır.

Kitaplarda:

Eserin kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:

Korkmaz, Z. (2007). Türkiye Türkçesi grameri şekil bilgisi (2. Baskı). Türk Dil Kurumu.

Metin içinde:

(Korkmaz, 2007)

Metin içinde doğrudan alıntı:

(Korkmaz, 2007, s. 27)

Anlatım atıfı:

Korkmaz (2007)

Anlatım içeren doğrudan alıntı atıfı:

Korkmaz (2007, s. 27)

Yazarın aynı yılda yayımlanan eserleri:

Eserin Kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:

Korkmaz, Z. (1992a). Atatürk ve Türk dili-Belgeler. Türk Dil Kurumu.

Korkmaz, Z. (1992b). Gramer terimleri sözlüğü. Türk Dil Kurumu.

Makalelerde:

Eserin kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:

Tan, N. (2020). Türkiye’de genel atasözü ve deyim sözlüklerinde anlam verme çalışmalarına toplu bir bakış. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 50, 257-296. https://doi.org/10.24155/ tdk.2020.149

Metin içinde:

(Tan, 2020)

Metin içinde doğrudan alıntı:

(Tan, 2020, s. 260)

Anlatım atıfı:

Tan (2020)

Anlatım içeren doğrudan alıntı atıfı:

Tan (2020, s. 260)

İki ve/veya daha fazla yazarlı çalışmalar:

Eserin kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:

Yıldırım, T. ve Koca, D (2014). Kazak Türkçesinde geçen eski Türkçe kelimeler. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 37, 97-110.

Metin içinde:

(Yıldırım ve Koca, 2014)

Metin içinde doğrudan alıntı:

(Yıldırım ve Koca, 2014, s. 99)

Anlatım atıfı:

Yıldırım ve Koca (2014)

Anlatım içeren doğrudan alıntı atıfı:

Yıldırım ve Koca (2014, s. 99)

Çeviri/aktarma eserler:

Eserin kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:

von Gabain, A. (1988). Eski Türkçenin grameri (M. Akalın, Çev.). Türk Dil Kurumu.

Tez:

Eserin kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:

Khorshidi, G. (2017). Kaşkay Türklerinin çocuk edebiyatı ürünleri ve bu ürünlerin çocuk gelişimi üzerine etkisi (Tez No. 458820) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sözlük Maddesi:

Maddenin kaynakça bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:

Türk Dil Kurumu. (t.y.). Güncel Türkçe sözlük. 15 Şubat, 2024 tarihinde https://sozluk.gov.tr adresinden edinilmiştir.

Türk Dil Kurumu. (t.y.). Dil bilimi. Güncel Türkçe sözlük içinde. 22 Mayıs 2024 tarihinde https://sozluk.gov.tr adresinden edinilmiştir.

Türk Dil Kurumu. (2024). Edebiyat. Türkçe sözlük içinde (12. baskı, s. 1127).

Metin içinde:

(Türk Dil Kurumu, t.y.)

(Türk Dil Kurumu, 2024, s. 1127)

Bu ilkelere uygun olmayan yazılar, değerlendirilmeyecektir.