Çingiz Hüseynzadә

Anahtar Kelimeler: Morfolojik, normlaşma, ilgi hali, ad tamlaması, sözcu'kselsözdizimsel ilişkiler

Özet

Makalede, ilgi hâlli belirtisiz ve belirtili ad tamlamalarznin dil bilgisel normlaşmaları tespit olunmuştur: ]) Değişmez somutluluk bildiren tamlamalar; 2) Değişmez genellik bildiren tamlamalar; 3) Değişken tamlamalar. Söz konusu normlaşmaların, konuşma ortamına, metne ve kelime bölükleri arasındaki sözcüksel ve sözdizimsel ilişkilere bağlı olarak biçimlendiği gös- terilmektedir